GEOMETRICKÝ PLÁN

Geometrický plán (dále GP) je definován Katastrálním zákonem (zákon č. 344/1992 Sb.) jako neoddělitelná součást listin, podle nichž má být proveden zápis do katastru nemovitostí (dále KN), je-li třeba předmět zápisu zobrazit do katastrální mapy. Geometrický plán jako takový tedy neslouží sám o sobě jako listina pro zápis do katastru, ale je přílohou smlouvy, rozhodnutí státního nebo územního orgánu, či jiné listiny, kterou se zápis do katastru provádí.

Geometrický plán zaměřím a zpracuji za účelem:

Geodetické práce - geometrický plán

Geometrický plán pro rozdělení pozemku

… se vyhotovuje za účelem rozdělení jednoho nebo více pozemků, parcelace větších pozemkových celků apod. Před vyhotovením geometrického plánu je třeba získat souhlas místně příslušného stavebního úřadu s dělením pozemků.

Formuláře pro zápis geometrického plánu na katastrálním úřadu

nezávazná kalkulace ceny geometrického plánu

Geodetické práce - geometrický plán

Geometrický plán pro změnu hranice pozemku

… je obdobou geometrického plánu pro rozdělení pozemku, kdy část je část jednoho pozemku oddělena a sloučena do pozemku druhého, aniž by vznikala nová parcela.

Formuláře pro zápis geometrického plánu na katastrálním úřadu

nezávazná kalkulace ceny geometrického plánu

Geodetické práce - geometrický plán

Geometrický plán pro vyznačení budovy
  • dokončená budova před kolaudací – geometrický plán je nezbytnou listinou pro kolaudaci novostavby. Zápis budovy do katastru je možný až po vydání kolaudačního rozhodnutí, které je spolu s geometrickým plánem přílohou ohlášení nové stavby do katastru.
  • rozestavěná budova – geometrický plán na rozestavěnou budovu lze vyhotovit v době, kdy je znatelný půdorys rozestavěné budovy, tedy tehdy, kdy je znatelné první podlaží. Vyhotovuje se zpravidla za účelem zápisu zástavního práva na základě smlouvy o hypotečním úvěru mezi stavebníkem a bankou. Pro zápis stavby do KN je třeba doložit geometrický plán, čestné prohlášení stavebníka že stavba je rozestavěná a stavební povolení.
  • přístavba nebo přestavba budovy, tj. změna obvodu budovy – geometrický plán je dokladem ke kolaudaci přestavby nebo přístavby budovy.

Formuláře pro zápis geometrického plánu na katastrálním úřadu

nezávazná kalkulace ceny geometrického plánu

Geodetické práce - geometrický plán

Geometrický plán pro doplnění pozemku dosud evidovaného ve zjednodušené evidenci do katastru

… ve zjednodušené evidenci jsou zpravidla evidovány pozemky, které byly dříve sloučeny do větších celků (např. lánů pole), nebo byly součástí přídělového řízení. Zjednodušená evidence proto, že je u nich evidováno pouze parcelní číslo, výměra a druh pozemku a graficky je nenajdete v katastrální mapě, ale v mapě bývalého Pozemkového katastru v případě parcel scelených do větších půdních celků, resp. v mapě přídělového operátu v případě grafického přídělu. Parcela katastru nemovitostí, která parcely zjednodušené evidence obsahuje, není zapsána na žádném listu vlastnickém (dále LV), protože vlastnická práva se vztahují k pozemkům zjednodušené evidence z nichž je parcela “sestavena”. Geometrický plán se tedy vyhotovuje na převod pozemku z mapy dřívějšího Pozemkového katastru, či z grafického přídělu, do katastru nemovitostí.

Formuláře pro zápis geometrického plánu na katastrálním úřadu

nezávazná kalkulace ceny geometrického plánu

Geodetické práce - geometrický plán

Geometrický plán pro vyznačení věcného břemene

… je přílohou listiny, kterou se zapisuje do katastru věcné břemeno k části pozemku. Zápisem věcného břemene do katastru vzniká omezení vlastnického práva vlastníka pozemku (tzv. povinný) ve prospěch jiné fyzické nebo právnické osoby (oprávněný) za určitým, smluvně stanoveným účelem (tj. právo chůze, právo průjezdu, čerpání vody ze studny, právo vstupu na pozemek za účelem údržby inženýrských sítí, či jiného zařízení, právo doživotního bydlení apod.). Geometrický plán slouží v tomto případě k vymezení části parcely v níž platí omezení vlastnického práva.

Formuláře pro zápis geometrického plánu na katastrálním úřadu

nezávazná kalkulace ceny geometrického plánu