VYTYČENÍ HRANICE POZEMKU

VYTYČENÍ HRANICE POZEMKU

Vytyčení hranice pozemku je spolu s vyhotovením geometrického plánu nejvíce žádanou geodetickou činností. Vytyčením se rozumí vyznačení lomových bodů hranic v terénu. Podkladem pro vytyčení jsou výsledky dřívějších zeměměřických činností prováděných v dané lokalitě uložené v dokumentaci místně příslušného katastrálního pracoviště a katastrální mapa. Při vytyčení se lomové body trvale označí předepsaným způsobem, tj. plastovými hraničními znaky, hřeby apod.

S výsledky vytyčení hranic pozemků je třeba seznámit vlastníky všech pozemků, kterých se hranice dotýká. Vlastníkům je písemně oznámeno vytyčení hranice, jsou pozváni na místo, kde mají možnost vyjádřit svůj souhlas, či nesouhlas s průběhem vytyčených hranic. Námitky vlastníků jsou uvedeny v protokolu, který je po ukončení zakázky uložen v jednom vyhotovení spolu s vytyčovacím náčrtem na katastrálním pracovišti. Každému z dotčených vlastníků je také doručena jedna kopie vytyčovací dokumentace.

Vytyčení hranice pozemku není podkladem pro vznik, změnu, či zánik právních vztahů k nemovitostem, k tomuto účelu slouží geometrický plán.

nezávazná kalkulace ceny vytyčení hranice pozemku